===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

WYPALANIE     TRAW   I   TRZCIN


 1. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza
 2. Zatrzymuje naturalny proces oczyszczania z herbicydów i pestycydów
 3. Naruszeniu ulega struktura gruzełkowata gleby, wskutek czego:
  • zmniejszeniu ulega zdolność retencji wodnej gleby
  • zmniejsza się porowatość gleb
  • niemożliwe staje się właściwe napowietrzanie gleby, stąd zachodzą w niej niekorzystne dla wszelkich procesów biochemicznych zjawiska (procesy tlenowe przechodzą wówczas w beztlenowe)
 4. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
  • dwutlenkiem siarki
  • dwutlenkiem węgla
  • węglowodorami aromatycznymi, w tym o działaniu rakotwórczym, co wzmaga tzw. efekt cieplarniany, powoduje anomalia pogodowe, intensyfikuje występowanie chorób oczu, skóry itp.
 5. powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających i mieszkającym w bezpośrednim sąsiedztwie
 6. Silne zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na pobliskich drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych
 7. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb (wyjątkowo trudne do ugaszenia)
 8. Ogień i wysoka temperatura uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości
 9. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin
 10. Przy wypalaniu giną pożyteczne mrówki i biedronki zjadające mszyce oraz pająki i wije
 11. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie)
 12. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi, trzcinach i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami
 13. Płomienie niszczą miejsca bytowania dziko żyjącej zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren
 14. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki
 15. Podpalenie trawy przy bardzo silnym wietrze powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania
 16. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni

WYPALANIE TRAW i TRZCIN
JEST NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Art. 124. "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".
Art. 131: "Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny".

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
Art. 30 ust. 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Kodeksu wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)
Art. 82
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Art. 24
§ 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
(Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
Art. 163.
§ 1 Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem pożaru jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Art. 164
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Założenia polityki rolnej Unii Europejskiej regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).
Opierając się o te przepisy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wypalanie traw nakłada dotkliwe kary finansowe w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.


Stan prawny grudzień 2014 rok


linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 208 gościem na Naszej stronie.

o     580     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024