===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

ZADANIA   i   OBOWIĄZKI
KOMENDANTA   MIEJSKO - GMINNEGO   ZWIĄZKU   OSP   RP


Dla wyjaśnienia zaznaczę, że komendant wybrany z ramienia związku sprawuje zarazem obowiązki komendanta ochrony p.poż. i zatrudniony jest przez burmistrza Kruszwicy.   Dlatego zakres jego obowiązków jest tak rozbudowany.

 1. Współpraca z gminnym i powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego:
  1. Rozpoznawanie i weryfikacja zagrożeń występujących na terenie gminy,
  2. W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej:
   • Uczestniczenie w opracowywaniu nadzwyczajnych działań,
   • Nadzór nad realizacją tych działań,
   • Przygotowanie sprawozdań i referatów.
  3. Współpraca przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i planów dotyczących bezpieczeństwa gminy,
  4. Tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych oraz informowania ludności przy współpracy z gminnym centrum reagowania,
  5. Uczestniczenie w inspekcjach i audytach,
  6. Opracowanie rocznego planu zapotrzebowania do planu ochrony środowiska,
  7. Współtworzenie wniosków o doposażenie w niezbędny sprzęt.
 2. Współpraca z pracownikami urzędu i organami samorządowymi:
  1. Wykonywanie zadań i poleceń burmistrza, oraz kierownictwa urzędu,
  2. Odpowiadanie na korespondencje napływającą do komendanta lub burmistrza w sprawie jednostek OSP. Formułowanie odpowiedzi w porozumieniu z burmistrzem,
  3. Współtworzenie treści umów i porozumień dotyczących jednostek i strażaków OSP gminy,
  4. Zabieganie o obsadę etatową strażaków,
  5. Ustalanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszania ich do projektu budżetu gminy,
  6. Przygotowanie rocznego planu budżetowego na przyszły rok, wraz z uzasadnieniem,
  7. Przygotowanie sprawozdania z półrocznego wykonania planu budżetowego,
  8. Kontrola stanu finansów księgowanych w rozdziale 75412 na poszczególnych paragrafach i racjonalne nimi dysponowanie,
  9. Wnioskowanie o przeksięgowanie określonej kwoty między wskazanymi paragrafami,
  10. Potwierdzanie i opisanie wszystkich faktur obciążających paragrafy księgowe z rozdziału 75412,
  11. Przygotowanie zleceń i uzyskanie aprobaty burmistrza i skarbnika na zakup potrzebnego sprzętu czy wyposażenia,
  12. Co roczny podział środków finansowych w ramach dotacji celowej z Budżetu Gminy Kruszwica. Na koniec roku przygotowanie sprawozdania z realizacji tych środków,
  13. Ewidencjonowanie mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP:
   • kontrola wpisów ksiąg inwentarzowych UG i OSP,
   • przeprowadzanie doraźnych inwentaryzacji,
   • wnioskowanie o kasację sprzętu,
   • uczestniczenie w grudniowej inwentaryzacji w strażnicach OSP.
  14. Co miesiąc przygotowanie rachunku, oraz planu godzin przepracowanych i przedłożenie go burmistrzowi do akceptacji,
  15. Potwierdzanie, (co miesiąc) rachunków i planu godzin przepracowanych przez strażaków zatrudnionych na umowy zlecenia,
  16. Kontrola wyjazdów i wpisów kart drogowych pojazdów OSP,
  17. Koordynacja zasadności wyjazdów do prac gospodarczych na rzecz gminy np. do psa, osy, podlewanie itp.
  18. Pomoc w realizacji imprez organizowanych przez urząd gminy Kruszwica,
  19. wnioskowanie zmian wynikłych z zmian przepisów p.poż.
 3. Współpraca z Radą Miejską:
  1. Stawianie się na zaproszenia wybranych komisji Rady Miejskiej i omawianie lub wyjaśnianie zaistniałych problemów czy planów,
  2. Opracowanie rocznego sprawozdania o bezpieczeństwie na terenie gminy,
  3. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności OSP na terenie gminy,
  4. Referowanie przygotowanych sprawozdań przed 4 komisjami Rady Miejskiej, oraz na sesji Rady Miejskiej. Zarazem odpowiadając na zadane pytania,
  5. Obecność na sesji Rady Miejskiej i odpowiadanie na pytania w problemowych sprawach,
  6. Uczestniczenie o audytach terenowych komisji Rady Miejskiej w wybranych strażnicach OSP.
 4. Sprawowanie nadzoru nad OSP i utrzymaniem gotowości bojowej Jednostek Operacyjno- Technicznych OSP:
  1. Koordynacja serwisowych przeglądów okresowych sprzętu silnikowego, dozorowego i ratowniczego,
  2. Organizowanie napraw wyposażenia strażnic i sprzętu ratowniczego,
  3. Uczestniczenie w przeglądach strażnic i wyposażenia ratowniczego OSP,
  4. Ustalanie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i wnioskowanie sposobu ich zaspokajania,
  5. Prowadzenie negocjacji cenowych remontów, napraw sprzętu i obiektów strażnicy,
  6. Prowadzenie zakupów potrzebnego sprzętu, wyposażenia ratowniczego,
  7. Prowadzenie zakupów potrzebnego sprzętu gospodarczego.
 5. Szkolenia
  1. Koordynacja potrzeb kadrowych i uprawnień strażaków w poszczególnych jednostkach OSP,
  2. Zatwierdzanie składanych wniosków na kursy i przedkładanie do akceptacji burmistrzowi,
  3. Pomoc w organizowaniu manewrów na terenie gminy,
  4. Wraz z inspektorem BHP przygotowanie cyklicznego szkolenia BHP - okresowego strażaków,
 6. Badania lekarskie
  1. Prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich strażaków,
  2. Wypisywanie i potwierdzanie skierowania,
  3. Potwierdzanie faktury za badania i przekazywanie ich do księgowości,
 7. Uprawnienia kierowców pojazdu uprzywilejowanego
  1. Prowadzenie ewidencji okresowych uprawnień kierowców,
  2. Wypisywanie potwierdzań,
  3. W starostwie uzgadnianie i odbieranie zbiorowych faktur,
  4. Potwierdzanie faktury za uprawnienia i przekazywanie ich do księgowości,
 8. Koordynowanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w OSP:
  1. W porozumieniu z przedstawicielami zarządów jednostek OSP przygotowanie zbiorowych list strażaków OSP,
  2. Wnioskowanie, reprezentowanie i koordynowanie szkód i roszczeń z tym związanych,
  3. Wraz z inspektorem BHP prowadzenie dokumentacji po wypadkowej,
 9. Koordynowanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków umowa zgodnie z ustawą o ochronie p.poż dla członków OSP:
  1. W porozumieniu z przedstawicielami zarządów jednostek OSP przygotowanie zbiorowych list strażaków czynnych w OSP,
  2. Wnioskowanie, reprezentowanie i koordynowanie szkód i roszczeń z tym związanych,
  3. Wraz z inspektorem BHP prowaszenie dokumentacji po wypadkowej,
 10. Koordynowanie ubezpieczenia strażnic i pojazdów ratowniczych - OC i AC,
 11. Nadzorowanie realizacji wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych:
  1. Kontrola i zatwierdzenie list i oświadczeń dostarczonych z jednostek OSP,
  2. Przekazanie wspólnej listy do zatwierdzenia następnie do działu księgowości,
  3. Koordynacja wypłat z kasy urzędu,
 12. Współpraca z przedstawicielami Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej PSP w sprawie prowadzenia szkoleń, ćwiczeń, dotacji i innych zadań,
 13. Współpraca z Zarządami wszystkich szczebli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 14. Współpraca z wszystkimi OSP z gminy Kruszwica i ościennymi w organizowaniu szkoleń, pokazów, zawodów strażackich i uroczystości jubileuszowych,
 15. Współpraca z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń i firm z terenu gminy
  1. Pomoc w realizacji imprez plenerowych na terenie gminy Kruszwica,
 16. Uczestniczenie w corocznych Walnych Zebraniach Jednostek OSP,
 17. Uczestniczenie w uroczystościach o charakterze narodowym i lokalnym,
 18. Uczestniczenie i pod nieobecnośc dowódcy z PSP dowodzenie akcją ratowniczo - gaśniczą na terenie gminy,
 19. Znajomość przepisów p.poż i bieżące śledzenie zmian,
 20. Miłe   i   serdeczne   zwracanie   się   do   strażaków.     : )
 21. Posiadanie statusu członka w partii rządzącej
 22. Wykonywanie zadań i obowiązków w formie niekolidującej z celami partii rządzącej.
WRÓĆ DO GÓRY


rulon

Jesteś 193 gościem na Naszej stronie.

o     565     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024