===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

A L A R M

O     SKAŻENIU

SPOSÓB OGŁOSZENIA

akustyczny system alarmowy :

Przerywany modulowany dźwięk syreny - Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
POSŁUCHAJ                                 POSŁUCHAJ
syrena   12 sek. x 12 sek.                       buczek   0,5 sek. x 0,5 sek.

środki masowego przekazu :

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniu amoniakiem dla miasta Kruszwicy.

wizualny znak alarmowy :

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta         flaga trójkąt czarny

Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu

Ogłoszenie alarmu wywołuje niepewność, a nawet lęk. Zaleca się zachować spokój i opanowanie. Aby zapobiec panice, częstej w takich sytuacjach, należy unikać powtarzania niesprawdzonych informacji pochodzących z niepewnych, przypadkowych źródeł, myśleć racjonalnie, działać stanowczo i nie ulegać presji grupy. Często wystarczy krótka wymiana poglądów i chwila refleksji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski i właściwie zorganizować dalsze postępowanie.

Aby przeciwdziałać zjawiskom paniki po ogłoszeniu alarmu, należy:

 • przejąć inicjatywę, zorganizować działanie: akcję ratowniczą, pomoc, wsparcie - liczy się każda pożyteczna aktywność:
 • przydzielić każdej osobie jakąś czynność do wykonania:
 • informować, wyjaśniać - przekonywać do zamierzonego działania, stosując argumenty mocne, praktyczne i racjonalne.

Po usłyszeniu sygnału bądź komunikatu alarmowego
ostrzegającego o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska należy:

 1. Natychmast udać się w kierunku zabudowań lub postępować zgodnie z innymi zaleceniami
 2. W razie braku możliwości ukrycia w zabudowaniach trzeba natychmiast wyjść z terenu skażonego, pamiętając o zasadach zachowania się:
  • nie wolno jeść, pić,
  • palić papierosów,
  • opierać się o drzewa i ściany budynków,
  • siadać,
  • wzniecać kurzu,
  • brać do rąk jakichkolwiek przedmiotów,
  • należy omijać kałuże i miejsca porośnięte trawą czy inna roślinnością, w tym drzewami.
 3. Przebywający w terenie skażonym powinien nałożyć kaptur, płaszcz lub jak posiada to dostępne środki ochrony indywidualnej.
 4. w miarę możliości włączyć radioodbiornik lub telewizor, aby wysłuchać komunikatu o zagrożeniu;
 5. zastosować się do zarządzeń i komunikatów organów administracji publicznej
 6. będąc w domu nawiązać kontakt z sąsiadami;
 7. w razie potrzeby wesprzeć działania ratunkowe.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami należy:

 • zastosować się do instrukcji i wskazówek zawartych w komunikatach ogłaszanych przez media i lokalne służby;
 • skontrolować i w miare możliwości uzupełnić stan posiadanych indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry;
 • skontrolować i w miare możliwosci uzupełnić stan zapasów wody, żywności, pasz i leków;
 • sprawdzić stan techniczny i szczelność pomieszczeń ochronnych;
 • nasłuchiwać komunikatów np.drogą radiową lub megafonami służb ratowniczych.
 • wzmóc starania o utrzymanie higieny, osobistej oraz higieny żywienia;
 • izolować pomieszczenia, w których przebywają ludzie, od owadów i gryzoni.
 • skontrolować stan indywidualnych środków ochrony przed skażeniami i schronić się w najbliższym ukryciu.
 • wybrać i przeznaczyć ubrania np. płaszcze przeciw deszczowe do zabezpieczenia przed skażeniami (przed pyłem, skażonym deszczem itp.)


SPOSÓB ODWOŁANIA ALARMU

akustyczny system alarmowy :

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty POSŁUCHAJ


środki masowego przekazu :

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla miasta Kruszwicy.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 1. stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej, służby ratowniczych lub nauczycieli;
 2. ostrożnie opuścić ukrycie, omijając wszelkie podejrzane przedmioty (zasobniki, kasety, pojemniki, zbiorniki), kałuże, plamy i zagłębienia terenu;
 3. przemieszczając się, warto korzystać z indywidualnych środków ochrony, chyba że komunikaty służb ochronnych zezwolą na ich nie używanie.
 4. gdy w pobliżu znadują się zniszczone budynki przystąpić do odgruzowania dróg komunikacyjnych i sprawdzenia czy pod gruzami nikt nie pozostał.
 5. udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym
 6. przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 7. w przypadku zagrożenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
 8. przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 9. przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 10. powrócić do uprzednio wykonywanych czynności

Nieuzasadnione wszczynanie alarmu jest nieetyczne.
Podobnie jak w wypadku nieuzasadnionego wzywania
pogotowia ratunkowego, policji czy straży pożarnej
- jest surowo karane.

Monitorowanie skażeń

W roku 2006 na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach utworzony został Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), którego celem działania jest zapewnienie współdziałania systemów realizujących zadania w zakresie monitorowania, wykrywania i alarmowania o skażeniach na terenie RP oraz prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia skażeń.

Do zadań KSWSiA należy:

 • uzyskiwaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzaniu na określonym terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi,
 • określaniu rodzaju, miejsca, skali i skutków zagrożeń oraz oznaczaniu stref niebezpiecznych,
 • ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 • informowaniu o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się obywateli w sytuacji zagrożenia.
 • opracowanie wniosków i propozycji działań wynikających z oceny sytuacji i skutków skażeń;
 • monitorowanie warunków meteorologicznych i elementów analitycznych SWS;
 • prowadzenie baz danych o potencjalnych źródłach skażeń oraz o zdarzeniach, które skutkowały wystąpieniem skażeń;
 • W razie potrzeby inne formy wspierania działań ratunkowychD A L E J == >            linia 6
<<<   wróć do poprzedniej strony   >>>
linia 6

rulon

Jesteś 214 gościem na Naszej stronie.

o     586     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024