===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

OBOWIĄZKI     FUNKCYJNYCH
w strukturach OSPPREZES
Wice PREZES
NACZELNIK
SEKRETARZ
SKARBNIK
GOSPODARZ
KRONIKARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK OSP
DELEGAT na zjazd gminny
PRZEDSTAWICIEL do zarządu gminnego
Prezes zarządu

 • reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu,
 • zwołuje posiedzenia Zarządu OSP,
 • przewodniczy posiedzeniom Zarządu OSP,
 • podpisuje umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w imieniu OSP,
 • podpisuje korespondencję kierowaną na zewnątrz w imieniu Zarządu OSP,
 • czuwa nad sprawnością organizacyjną Zarządu OSP,
 • nadzoruje realizację uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 • podejmuje jednoosobowo decyzje w wypadkach uzasadnionych i wymagających pilnego załatwienia – decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
 • składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu członków OSP z działalności Zarządu,
 • informuje władze administracyjne, samorządowe i Związku OSP o działalności i problemach OSP,
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • Nadzoruje zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 • Nadzoruje zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
 • Udziela wyjaśnienia organowi nadzorującemu, oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
 • Dokonuje ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 • Rozstrzyga spory i rozwiązuje konflikty między członkami, wynikające z ich przynależności do OSP,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Wiceprezes OSP

 • Kieruje całokształtem prac zarządu pod nieobecność prezesa.
 • Podejmuje działania przypisane obowiązkom prezesa, w uzgodnieniu z nim i pod jego nieobecność.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Naczelnik

 • sprawuje funkcję wiceprezesa.
 • kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń,
 • W uzgodnieniu z prezesem (pod jego nieobecność) podpisuje korespondencję dotyczącą prowadzonych spraw.
 • organizuje i prowadzi szkolenia, ćwiczenia członków OSP, KDP i MDP,
 • przygotowuje OSP, KDP i MDP do zawodów sportowo – pożarniczych,
 • czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez druhów,
 • opracowuje wnioski i opinie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w potrzebny sprzęt techniczny, przeciwpożarowy i inne środki,
 • dysponuje sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP i nadzoruje ich prawidłową eksploatację i konserwację,
 • prowadzi ewidencję materiałów pędnych, olei i płynów technologicznych.
 • wnioskuje o zakup i wymianę uszkodzonych części i podzespołów,
 • wnioskuje do zarządu o wyróżnienie wzorowych druhów OSP, KDP i MDP,
 • Przygotowuje listę zbiorczą i indywidualne zestawienia czasu udziału w akcji poszczególnych druhów w ustalonym okresie. I niezwłocznie przekazuje do komendanta miejsko - gminnego.
 • dokonuje wpisów w książkę naczelnika.
 • kieruje przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Zarządu plan szkoleń i ćwiczeń,
 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych,
 • dowodzi zastępem OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • Musi być członkiem JOT
 • Dokonuje ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 • Rozstrzyga spory i rozwiązuje konflikty między członkami, wynikające z ich przynależności do OSP,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 • Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
 • pochwałę ustną,
 • pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
 • wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 • Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.


 • Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne :
 • upomnienie ustne,
 • nagana w rozkazie naczelnika straży.
 • Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP,
 • WRÓĆ DO GÓRY  Sekretarz OSP

  Zabezpiecza warunki prawidłowej działalności zarządu stowarzyszenia, prowadząc następujące prace administracyjno – biurowe :
 • przyjmuje, przygotowuje i wysyła korespondencje związaną z działalnością stowarzyszenia, odpowiada za dotrzymanie terminów przesyłania korespondencji,
 • podpisuje wraz z prezesem lub innym upoważnionym członkiem zarządu wychodzącą korespondencję.
 • prowadzi ewidencję uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu i czuwa nad ich realizacją,
 • przygotowuje dokumentacje administracyjną posiedzeń i walnych zebrań
 • porządek obrad
 • karty do głosowania tajnego,
 • listy obecności członków i gości.
 • przygotowuje dokumentację na posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania OSP
 • zaproszenia gości, komisji rewizyjnej.
 • Ogłoszenie z powiadomieniem członków.
 • informacje, raporty, oceny, analizy, zapotrzebowania itp.
 • nowe wnioski kandydatów
 • sporządza projekty uchwał
 • Po zebraniu sporządza stosowny protokół i wprowadza korekty do projektów uchwał.
 • Po walnym zebraniu niezwłocznie przekazuje dokumentację (protokół wraz z załącznikami) zarządowi nadrzędnemu.
 • informuje Krajowy Sąd Rejestrowy i organy nadzorujące o zmianach w statucie, składzie zarządu,
 • wypisuje druki KRS Z20 i KRS ZK odpowiada za ich dostarczenie.
 • prowadzi ewidencję członków czynnych, wspierających i honorowych, oraz drużyn młodzieżowych,
 • wystawia legitymacje członkowskie i prowadzi ich ewidencje,
 • prowadzi ewidencję, uprawnień i badań lekarskich,
 • zakłada i aktualizuje „kartę szkoleń strażaka”.
 • w porozumieniu z naczelnikiem na bieżąco prowadzi ewidencję druhów uprawnionych do wyjazdów ratowniczych (drukuje listę wyjazdową)
 • Przygotowanie listy członków oddziału bojowego na badania lekarskie i do ubezpieczenia, na szkolenia.
 • prowadzi ewidencję odznaczeń członków OSP,
 • przedstawia zarządowi uprawnionych kandydatów do odznaczeń.
 • W porozumieniu z naczelnikiem wypełnia i przekazuje zarządowi nadrzędnemu wnioski na odznaczenia.
 • W porozumieniu z prezesem przygotowuje komunikaty medialne i artykuły o działalności i osiągnięciach OSP.
 • Odpowiada za przechowywanie i archiwizowanie w należytym porządku dokumentów dotyczących działalności straży (za wyjątkiem dokumentacji finansowej),
 • Odpowiada za przechowywanie i zabezpieczenie pieczęci stowarzyszenia, sztandaru i kartotek osobowych.
 • przygotowuje i drukuje dokumentację na uroczystości np. dzień strażaka
 • program uroczystości,
 • meldunki i odczyty publiczne.
 • Wykonuje zadania stawiane przez prezesa i naczelnika,
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • organowi nadzorującemu udostępnia do przejrzenia (w lokalu OSP) dokumenty związane z działalnością jednostki,
 • Rozpisuje zadania dla członków OSP po kontroli, przeglądzie technicznym, wizytacjach z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 • Prowadzi opis przeciwpożarowych działań profilaktycznych przeprowadzonych przez OSP (konkursy, prelekcje, turnieje itp.);
 • Opis aktualnej działalności poza ratowniczej (działalność zespołów artystycznych, sekcji sportowych itp.) z określeniem liczby osób, biorących w niej udział;
 • Jeżeli w OSP nie obsadzono funkcji kronikarza, to sekretarz – w miarę swoich możliwości – może pełnić także i te obowiązki.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Skarbnik OSP

  sprawuje nadzór nad dyscypliną budżetową - gotówkową i bezgotówkową.
 • Zabezpiecza zebrane środki finansowe (gotówkowe)
 • sprawuje nadzór nad opłacaniem składek członkowskich przez członków OSP i prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 • podpisywanie wraz z prezesem lub innym upoważnionym do tego członkiem zarządu dokumentacje finansową.
 • przedstawia na każdym posiedzeniu Zarządu OSP informację dotyczącą dochodów i rozchodów oraz aktualny stan środków finansowych na dzień zebrania Zarządu,
 • współuczestniczy w organizowaniu działalności gospodarczej OSP,
 • opracowuje sprawozdania finansowe i przedstawia je zarządowi, a następnie walnemu zebraniu do zatwierdzenia.
 • opracowuje projekty planów finansowych i przedstawia je zarządowi, a następnie walnemu zebraniu do zatwierdzenia.
 • Dokonuje wpisów do księgi finansowej oraz archiwizuje dokumentacje dotyczącą obrotów finansowych (wpływów i wypłat) oraz czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie zakazów i nakazów,
 • Opracowuje sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia CIP i przedstawia je lokalnemu Urzędowi Skarbowemu.
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • WRÓĆ DO GÓRY


  Gospodarz

  Do obowiązków gospodarza należy :
 • utrzymanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości,
 • prowadzenie magazynu straży,
 • prowadzenie ewidencji inwentarza i sprzętu OSP,
 • dokonuje wpisów do książki inwentarzowej,
 • zakładanie i prowadzenie kart mundurowych członków OSP
 • Kontroluje czasookres kontroli serwisowych i przeglądów posiadanego sprzętu mechanicznego i pojazdów.
 • przedkładanie zarządowi wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych,
 • Przedkładanie zarządowi wniosków o likwidacje zużytego i uszkodzonego sprzętu i umundurowania,
 • dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania porządku i prawidłowego działania instalacji oraz urządzeń straży,
 • dopilnowanie utrzymania przez jednostkę operacyjno – techniczną (sekcje bojowe) w należytej czystości i porządku sprzętu przeciwpożarowego, uzbrojenia, wyposażenia oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej oraz zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie.
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • W większości statutów gospodarz straży nie jest funkcją statutową, więc gospodarz straży nie musi wchodzić w skład zarządu. Może to być wybrany przez zarząd dowolny członek czynny OSP. WRÓĆ DO GÓRY  Członkowie Zarządu OSP

 • mają obowiązek uczestniczyć w pracach i posiedzeniach Zarządu OSP,
 • powinni aktywnie uczestniczyć w realizacji powierzonych zadań,
 • mają obowiązek realizować prace, które zostały im powierzone,
 • mogą zgłaszać wnioski i projekty uchwał na posiedzeniach Zarządu OSP,
 • mogą występować z wnioskami o nadanie odznaczeń wyróżniającym się członkom OSP,
 • wnioskują o zwołanie walne zebranie,
 • Współdziała z innymi członkami Zarządu OSP.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Członkowie OSP

 • aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 • przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 • podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 • dbać o mienie OSP,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Walne zebranie wybiera spośród siebie określoną ilość delegatów i przedstawicieli OSP na Zjazd Gminny.

  Delegat na zjazd gminny

 • Delegat ma zgodnie ze statutem prawo głosu na zjeździe ale nie może być wybierany do składu zarządu. On tylko głosuje nad składem zarządu.
 • Z delegatów powołuje się na zjeździe członków komisji rewizyjnej
 • Z delegatów powołuje się na zjeździe delegatów na zjazdy oddziałów wyższego stopnia (w gminnych na powiat, w powiecie na województwo, w województwie na zjazd krajowy).
 • Każdy delegat zobowiązany jest wypełnić kartę ewidencyjną działacza i odpowiednio wcześniej dostarczyć do sekretariatu zarządu gminnego.
 • WRÓĆ DO GÓRY  Przedstawiciel do zarządu gminnego

 • Na zjeździe kandyduje do składu zarządu
 • Wybrani przedstawiciele OSP konstytuują się na poszczególne funkcje w zarządzie Miejsko – Gminnym.
 • Z przedstawicieli powołuje się na zjeździe przedstawiciela do zarządu wyższego stopnia (w gminnych na powiat, w powiecie na województwo, w województwie na zjazd krajowy)
 • Każdy przedstawiciel zobowiązany jest wypełnić kartę ewidencyjną działacza i odpowiednio wcześniej dostarczyć do sekretariatu zarządu gminnego.
 • WRÓĆ DO GÓRY

  Artykuł w modyfikacji c.d.n.
  rulon

  Jesteś 190 gościem na Naszej stronie.

  o     562     o
  Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
  Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
  ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
  bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

  graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024